Trình tự và thủ tục trám lấp giếng

1. Trường hợp khai thác nước dưới đất không phải xin phép khai thác

Khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác, bao gồm:

 • Giếng có thể tiếp tục khai thác, nhưng chủ giếng không có nhu cầu tiếp tục khai thác, sử dụng nước và không có kế hoạch sử dụng cho các mục đích khác
 • Giếng bị hỏng không khắc phục được, giếng không thể tiếp tục khai thác do bị ô nhiễm, chất lượng nước không đáp ứng yêu cầu cho mục đích sử dụng hoặc do nguyên nhân khác.
 • Giếng không sử dụng nằm trong phạm vi bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng mà tổ chức, cá nhân nhận bàn giao mặt bằng không sử dụng, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân nhận bàn giao mặt bằng có trách nhiệm trám lấp giếng theo quy định.
 • Giếng mà chủ giếng vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc phải trám lấp giếng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phải tiến hành trám lấp giếng.

Trình tự và thủ tục tiến hành trám lấp đối với hoạt động khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác

 • Chủ giếng của các trường hợp khai thác nước không phải xin phép, thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm trám lấp tới ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tự tổ chức thi công.
 • Sau thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thi công trám lấp giếng không sử dụng, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã thực hiện trám lấp giếng không sử dụng để theo dõi.

2. Khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải xin phép khai thác

Khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải xin phép khai thác, bao gồm:

 • Giếng thuộc công trình khai thác nước đã có giấy phép, nhưng chủ giấy phép trả lại giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép, trong đó có việc điều chỉnh khai thác hoặc giếng quan trắc hoặc giấy phép bị thu hồi vì lý do quốc phòng, an nình hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng và đã được nhà nước bồi thường, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Giếng thuộc công trình khai thác nước dưới đất phải xin phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước mà không có giấy phép và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc phải trám lập giếng theo quy định
 • Giếng thuộc công trình khai thác nước dưới đất phải xin phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước mà không đủ điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn giấy phép và có yêu cầu phải trám lấp giếng theo quy định.

Trình tự và thủ tục tiến hành trám lấp đối với khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải xin phép khai thác

 • Chủ giếng thuộc các trường hợp trên đây, lập phương án trám lấp giếng theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTNMT.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định hoặc văn bản thông báo, chủ giếng phải hoàn thành việc trám lấp giếng. Trường hợp trong các quyết định hoặc văn bản thông báo có quy định cụ thể về thời gian hoàn thành việc trám lấp thì thực hiện theo các quyết định, văn bản thông báo này.
 • Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định, văn bản thông báo, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm thực hiện việc thi công trám lấp giếng tới Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra (nếu cần)
 • Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thi công trám lấp giếng không sử dụng, chủ giếng có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thi công trám lấp giếng.

Nội dung chính của báo cáo kết quả thi công trám lấp giếng

 • Các thông tin chung về giếng phải trám lấp
 • Nội dung, khối lượng đã thực hiện trong quá trình thi công trám lấp
 • Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng theo quy định
 • Những vấn đề phát sinh trong quá trình trám lấp giếng (nếu có)