ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

QUY ĐỊNH XỬ LÝ BÙN THẢI

QUY ĐỊNH XỬ LÝ BÙN THẢI

QUẢN LÝ BÙN THẢI-NHỮNG THÁCH THỨC Hiện nay, việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái xử dụng chất thải đặc biệt bùn thải từ hệ thống thoát nước (HTTN) và các công trình vệ sinh trong đô thị đã, đang...